Privacy Policy

Privacybeleid – vzw AC Sodibrug

1. Algemeen
De vzw AC Sodibrug hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe de vzw AC Sodibrug met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en AC Sodibrug gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. AC Sodibrug houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.

AC Sodibrug is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de voorzitter van AC Sodibrug, e-mail: Joeri.Devuyst@brugge.be

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?
AC Sodibrug verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, wedstrijden & stages georganiseerd door of met medewerking van AC Sodibrug (uitvoering van de overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)
 • Vrijwilligerswerk ihkv evenementen of het faciliteren van de werking van AC Sodibrug (gerechtvaardigd belang)
 • Deelname aan nationale wedstrijden & stages (gerechtvaardigd belang)
 3. Welke gegevens worden verwerkt?
Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.
Identificatiegegevens:
Lid: naam, voornamen, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, gender
Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:
Identiteitskaartnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)
Persoonlijke kenmerken:
(Sporttechnische) diploma’s
 
4. Wie heeft toegang tot en verwerkt de gegevens?
Persoonsgegevens zijn enkel voor de bestuursleden toegankelijk en bewerkbaar.
 

5. Verstrekking aan derden
De gegevens die AC Sodibrug worden verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit
noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven doeleinden.
Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:
▪ Arena Verzekeringen: verwerking ongevalsdossiers
▪ Stad Brugge: het bekomen van subsidies
Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene
waarmee AC Sodibrug een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten
In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de
beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht
en/of toegestaan is bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming
geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die
toestemming.

6. Minderjarigen
AC Sodibrug verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij AC Sodibrug geven de ouders of de wettelijke
vertegenwoordigers de formele toestemming aan AC Sodibrug om bovenvermelde gegevens te verwerken.

7. Bewaartermijn
AC Sodibrug bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. AC Sodibrug verbindt er zich toe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

8. Beveiliging van de gegevens
Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens AC Sodibrug kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
 • AC Sodibrug hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke
  of
 • technische incidenten.
 • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
 • De medewerkers van AC Sodibrug zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Foto, video, film
Tijdens trainingen, loopevenementen, stages worden foto’s genomen en soms wordt er gefilmd. Het is buitengewoon moeilijk om een opt-in-systeem voor fotografie en filmen te organiseren. Daarom moeten verzoeken om verwijdering van foto’s of films worden verzonden naar de
voorzitter van AC Sodibrug: Joeri.Devuyst@brugge.be
Foto’s waarin de aanvrager wordt getoond, worden verwijderd van www.acsodibrug.be of https://www.facebook.com/acsodibrug9  of https://www.flickr.com/photos/183482885@N03/

10. Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die AC Sodibrug heeft ontvangen. Via het hoger vermeld e-mailadres kan u het bestuur contacteren. Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
ervan) door AC Sodibrug. U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door AC Sodibrug te laten overdragen aan uzelf
of in uw opdracht aan een andere partij. AC Sodibrug kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemd verzoek.

11. Klachten
Mocht u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens hebben dan wordt aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met AC Sodibrug op het hierboven vermeld adres.

12. Wijziging privacyverklaring
AC Sodibrug kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

                                                                                                                                                                     De laatste wijziging gebeurde op 7 november 2019.