Reglement

Intern reglement AC SODIBRUG VZW

1. Omschrijving 
AC Sodibrug VZW is een atletiekvereniging die zich richt tot de recreatieve atletiekliefhebber in de ruime zin van het woord. Onder begeleiding van verschillende trainers gaat de aandacht vooral naar kampnummers op de piste, crossen en stratenlopen.
2. Lidgeld
AC Sodibrug VZW is een vereniging die aanleunt bij de sociale dienst Brugge (Sodibrug). Elke sportliefhebber (lid van stadspersoneel of niet) is welkom, mits betaling van een jaarlijks lidgeld waarvan het bedrag ieder jaar door het bestuur wordt vastgelegd.
Jeugdleden kunnen voor het eerst aansluiten vanaf de volle leeftijd van zes jaar.
Het lidgeld kan uitsluitend betaald worden via storting op rekeningnummer 363-0077714-57. In geen geval kan een lid aanspraak maken op terugbetaling van zijn lidgeld of een gedeelte ervan. Trainers betalen geen lidgeld en zijn automatisch lid. De vereniging staat open voor iedereen, individuen en gezinnen, jong en oud, man en vrouw. Ieder lid wordt opgenomen op een alfabetische ledenlijst, die stipt wordt bijgehouden en op 31 december wordt afgesloten. Vanaf 1 januari wordt de ledenlijst jaarlijks hernieuwd.
3. Bestuur
AC Sodibrug VZW wordt bestuurd door een bestuur waarvan alleen leden van de vereniging kunnen deel uitmaken en het verkozen wordt door de algemene vergadering van de VZW.
In principe is er maandelijks een bestuursvergadering, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus. Minstens acht dagen voorafgaand aan de vergadering bezorgt de voorzitter de uitnodiging en de agenda aan alle bestuursleden. De bestuursvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door het oudste bestuurslid. Van elke vergadering stelt de secretaris of een door hem aangeduid bestuurslid een verslag op dat hij ter goedkeuring voorlegt op de volgende vergadering. Het goedgekeurde verslag wordt door alle aanwezige leden van het bestuur voor akkoord ondertekend. Elke vergadering begint met de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering en eindigt met varia. De penningmeester geeft telkens een kasverslag.
4. Beslissingen van het bestuur
Beslissingen worden zoveel mogelijk unaniem genomen. Bij onenigheid wordt er gestemd en worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de stem van de waarnemend voorzitter doorslaggevend.
5. Activiteiten
Wekelijks worden drie trainingen aangeboden. Dinsdagavond in Sport Vlaanderen Brugge. Donderdagavond is er verzameling op de sportterreinen van Daverlo.  De zondagmorgen kunnen ook geregeld bos- en kusttrainingen doorgaan. De trainingen worden gegeven door verschillende trainers, die daarvoor een onkostenvergoeding krijgen. Er zijn trainers voor de jeugd en voor volwassenen. Beide groepen zijn in subgroepen onderverdeeld, de jeugd volgens leeftijd, de volwassenen volgens hun mogelijkheden.
Naast de trainingen nemen leden geregeld deel aan stratenlopen, crossen en pistemeetings. VZW AC Sodibrug richt zelf jaarlijks drie wedstrijden in: de pistemeeting in juni, de strandloop Zeebrugge in juli en de veldloop in november.
In principe organiseert het bestuur jaarlijks voor alle betalende leden ook een meerdaagse stage.
Er worden ook andere, maar meer ludieke, activiteiten georganiseerd in de rand van het atletiekgebeuren, waaronder de nieuwjaarsreceptie, de zomeractiviteit (fietstocht), het sinterklaasbezoek, het eindejaarsfeest, e.d.m.
6. Verzekering
Ieder betalend lid is vanaf de betaling van zijn/haar lidgeld op de rekening van VZW AC Sodibrug verzekerd voor persoonlijke ongevallen die zich kunnen voordoen tijdens de trainingen of wedstrijden. Binnen het bestuur wordt een bestuurslid aangeduid die verantwoordelijk is voor de opvolging van de verzekeringsdossiers.
7. Clubcriterium
Het bestuur stelt het reglement van het clubcriterium op en past het aan waar en wanneer nodig. Er wordt een criteriumverantwoordelijke aangesteld die op basis van het reglement van het clubcriterium alle wedstrijduitslagen van alle leden nauwgezet bijhoudt. Periodiek maakt hij de stand van het clubcriterium op. De tussen- en eindstand wordt gepubliceerd op de website. De eindstand wordt jaarlijks afgesloten ter gelegenheid van het eindejaarsfeest. Op dat eindejaarsfeest worden de winnaars kenbaar gemaakt en krijgen toffe geschenken. Op de dag van het eindejaarsfeest begint het nieuwe criterium.
8. Wedstrijduitrusting
Het bestuur zorgt voor een eenvormige wedstrijduitrusting en biedt elk lid de mogelijkheid om dergelijke uitrusting aan te kopen tegen een democratische prijs.
9. Sponsoring
Voor de financiering van de werkingskosten van de vereniging worden sponsors aangesproken. Met de voornaamste sponsors, die een belangrijke financiële inbreng doen, worden individuele geschreven overeenkomsten afgesloten en ondertekend.
10. Website 
VZW AC Sodibrug heeft een eigen website: www.acsodibrug.be.

11. Elk lid wordt geacht door zijn lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement.

12. Dit intern reglement werd besproken en goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 24 april 2007, en sedert de oprichting van de VZW licht aangepast. Het bestuur kan ten allen tijde dit intern reglement aanpassen wanneer het dit noodzakelijk acht.